Risk Yönetim Politikası

Assan Hanil paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için, kendi varlığına tehdit oluşturabilecek kurumsal risklerin erken tespit edilmesine ve etkin bir şekilde yönetilmesine azami önemi vermektedir. Bu bağlamda; kurumsal risk yönetiminin şirket stratejilerine ve kurum kültürüne entegre edilerek, tüm çalışanların günlük operasyonlarını yürütürken performanslarının yanı sıra risklere, fırsatlara ve yükümlülüklere uyumluluğa da odaklanmasının sağlanması ve bu yolla şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, her türlü değişikliğin bu politika doğrultusunda ele alınıp yönetilmesi esastır. Çıkar çatışması oluşması halinde, risklerin ele alınması sırasında insan hayatı ve çevrenin korunması önceliklidir.

Şirketimizin üst yönetim ekipleri ve yöneticileri; Holding Risk Yönetim Direktörlüğü kılavuzluğunda; şirketin tüm risklerinin erken tespit edilmesi, doğru değerlendirilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken platformları oluşturmaktan; söz konusu risklerin etkin yönetilmesine yönelik strateji ve aksiyonların belirlenmesinden; risk değerlendirme çalışmalarına katılarak oluşturulan risk yönetim aksiyon planlarının takibinden; risk yönetimine ilişkin şirkete özel politika ve prosedürlerin oluşturulmasından ve süreçlerin bu politika ve prosedürler dâhilinde yönetildiğinin takibinden; risk yönetim raporlamalarının hazırlanmasından ve risk yönetimi verilerinin doğru, eksiksiz ve zamanında analiz edilerek ilgililerle paylaşılması konularından sorumludurlar. Tüm çalışanlarımız; sahibi oldukları süreçlerle ilgili risklerin belirlenmesinde, ölçülmesinde ve etkin yönetilmesinde ana sorumluluk sahibidir.

Şirketimiz içerisindeki Risk Yönetimi çalışmaları, Kibar Holding Risk Yönetim Direktörlüğü planlaması paralelinde, Operasyonel Mükemmellik ve Yatırım Planlama Müdürlüğü tarafından yapılandırılmaktadır.

Bu politika belgesi ile Assan Hanil, risk yönetimi sistemi ve uygulanmasının sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda kararlılığını, bağlılığını ve desteğini tüm paydaşlarına ilan etmektedir.

Atacan GÜNER
Genel Müdür